10 เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดี เพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดี เพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

งานเขียนออนไลน์  คืองานเขียนที่เรียบเรียงเขียนขึ้นโดยในเนื้อหานั้นผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย ลักษณะเฉพาะของบทความใน งานเขียนออนไลน์ จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกำลังอยากรู้ว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยที่มีแก่นสาร มีสาระอ่านแล้วได้ความรู้หรือความคิดเพิ่มเติม  ถ้าหากท่านกำลังมองหาผู้ที่จะทำการเขียนบทความ  งานเขียนออนไลน์ ให้กับท่านเพื่อการจ้างเขียนกันระยะยาว หรือตลอดไปนั้น  วันนี้ขอแนะนำ  10  เทคนิคให้ได้พิจารณาเลือก งานเขียนออนไลน์ที่ดี

นักเขียนมืออาชีพที่ทำงานเขียนออนไลน์ จะเขียนบทความที่มีทั้งสาระพร้อมกับการให้ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านด้วยซึ่งบทความในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีลักษณะผสมผสานกันทั้งเชิงสาระและปกิณกะ ดังเทคนิค  10  เทคนิคดังนี้

ดาวน์โหลดคู่มือ Binary Option โกยเงินล้านด้วยทุนเริ่มต้น 300 บาท ฟรี! คลิกที่นี่

หารายได้ affiliatt iqoption สร้างรายได้เดือนละครึ่งล้าน! คุณทำได้ step by step

หารายได้ เทรด Binary Option ปั้นเงินแสน ไม่ต้องลาออกจากงานประจำ (ฉบับคัมภีร์ ยาวมากๆ)

รีวิวลงทุนออนไลน์! กับการลงทุนระบบ binary option

1.เทคนิคงานเขียนออนไลน์ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน

เป็นงานเขียนออนไลน์ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นได้ซึ่งบทความที่แสดงความคิดเห็นได้นี้ ผู้เขียนจะเขียนในแนวของการแยกแยะปัญหาให้กระจ่างชัดก่อนว่า คืออะไรคือปัญหา  และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

2.เทคนิคงานเขียนประเภทกึ่งชีวประวัติ

งานเขียนบทความกึ่งชีวประวัตินั้นเป็นงานเขียนออนไลน์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเน้นที่ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งจะมีวิธีการและหลักการในการดำรงชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติตนอย่างไร

3.เทคนิคงานเขียนประเภทให้ความรู้

เป็นบทความที่เป็นงานเขียนออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออธิบายวิธีทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในการเขียนจะเลือกเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ไม่ยาก งานเขียนออนไลน์  ที่เขียนสามารถเลือกเขียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 เช่น  วิธีการปรุงอาหารคาว  อาหารหวาน วิธีตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

4.เทคนิคงานเขียนประเภทให้แง่คิด

เป็นงานเขียนประเภทให้แง่คิดที่สามารถโน้มน้าวจิตใจหรือกระตุ้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งผู้เขียนงานเขียนออนไลน์อาจเขียนอย่างตรงไปตรงมา หรือจะเขียนในเชิงอุปมาอุปมัยก็ได้ การเขียนเชิงอุปมาอุปมัยนั้นจะกล่าวถึงสิ่งอื่นผูกเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันโดยตลอดข้อความทั้งเรื่องจะแทนความคิดที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบ

5.เทคนิคงานเขียนประเภทรายงานผล

เทคนิคงานเขียนประเภทรายงานผล  เช่น  รายงานผลการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ  งานเขียนออนไลน์ สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนจะเร้าความสนใจของผู้อ่านดีขึ้นเนื้อเรื่องนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องราว  การเดินทาง ลักษณะของภูมิประเทศ และความสวยงามของสถานที่นั้น ๆ นอกจากนี้แล้ว งานเขียนออนไลน์ยังแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เช่น ข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะเพื่อความสะดวกสบาย สถานที่ ๆ ไม่ควรพลาด ข้อคิดเห็น   บางประการเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าควรจะมีควรจะเป็น ฯลฯ เกร็ดเหล่านี้จะช่วยเสริมเรื่องราวให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

6.เทคนิคงานเขียนประเภทวิจารณ์

ผู้เขียน งานเขียนออนไลน์ จะพิจารณาข้อเท็จจริง ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเรื่องที่จะวิจารณ์อย่างถี่ถ้วน โดยอาศัยหลักวิชา  หรือเหตุผลข้อเท็จจริงตัดสินว่าดีหรือไม่ดี  ควรหรือไม่ควรอย่างไร

7.เทคนิคงานเขียนที่มีคุณภาพ

งานเขียนออนไลน์ ที่มีคุณภาพนั้นสามารถตรวจสอบได้จาก คุณภาพของเนื้อหา คุณภาพของคำผิดคำถูก และคุณภาพของความใหม่สดของบทความ  งานเขียนออนไลน์  ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายนั้นล้วนส่งเสริมให้บทความมีคุณภาพทั้งสิ้น

8.เทคนิคงานเขียนที่ประทับใจคนอ่าน

งานเขียนออนไลน์  ที่จะทำให้ประทับใจคนอ่านได้นั้นจะต้องอาศัยกลวิธีในการเขียนที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าจะลำดับเนื้อความอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ด้วยภาษาง่าย ๆ และกระชับ ตรงประเด็น ซึ่งผู้เขียนที่เขียนงานเขียนออนไลน์  จะรู้หลักในการเขียนและจะพิถีพิถันเป็นพิเศษที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ

9.เทคนิคงานเขียนที่มีความชัดเจน

ผู้เขียนงานเขียนออนไลน์จะสามารถเขียนเนื้อความแต่ละหัวข้อย่อยให้มีความชัดเจน  โดยมีการเรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองที่สามารถเขียนได้อย่างกระจ่างชัดซึ่งเมื่อผู้อ่านอ่านจบในย่อหน้าที่ผู้เขียนงานเขียนออนไลน์เขียนแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันที นั่นแสดงว่าผู้เขียนงานเขียนออนไลน์มีความชัดเจนนั่นเอง

10.การส่งงานตรงเวลา

เมื่อดูเทคนิคต่าง ๆ จนพอใจแล้วยังมีสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ  การส่งงานที่ตรงเวลา  เมื่อได้ตกลงกับผู้ที่รับผู้เขียนงานเขียนออนไลน์ตกลงรับงานแล้วนักเขียนบทความต้องรักษาคำพูดในเรื่องของกำหนดเวลาส่ง และส่งงานตามเวลาซึ่งมีผลต่อความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างเพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

10  เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดีเพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาวนั้นผู้เขียนจะค้นคว้าหาความรู้และเรื่องราวอันเป็นสาระ เพื่อเป็นเนื้อหาในการเขียน และเนื้อหานี้จะได้มาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น จากในอินเตอร์เน็ตจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน หรือหนังสือจากห้องสมุด จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัว  หรือแม้แต่จากการเดินทางท่องเที่ยว จากปฏิทินในรอบปีซึ่งมีเทศกาลมากมายหลายอย่าง และจากวงการสถาบันต่าง ๆ  งานเขียนออนไลน์ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการเขียนและใช้พลังงานภายในสูง ผู้เขียนจึงเกิดความภาคภูมิใจ เพราะแต่ละบทความที่สามารถเรียงร้อยออกมาให้ผู้อ่านได้ประทับใจ

 

Comments

comments

(Visited 224 times, 1 visits today)

Related posts:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *