เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดี เพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

งานเขียนออนไลน์  คืองานเขียนที่เรียบเรียงเขียนขึ้นโดยในเนื้อหานั้นผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย ลักษณะเฉพาะของบทความใน งานเขียนออนไลน์ จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกำลังอยากรู้ว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยที่มีแก่นสาร มีสาระอ่านแล้วได้ความรู้หรือความคิดเพิ่มเติม  ถ้าหากท่านกำลังมองหาผู้ที่จะทำการเขียนบทความ  งานเขียนออนไลน์ ให้กับท่านเพื่อการจ้างเขียนกันระยะยาว หรือตลอดไปนั้น  วันนี้ขอแนะนำ  10  เทคนิคให้ได้พิจารณาเลือก งานเขียนออนไลน์ที่ดี

นักเขียนมืออาชีพที่ทำงานเขียนออนไลน์ จะเขียนบทความที่มีทั้งสาระพร้อมกับการให้ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านด้วยซึ่งบทความในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีลักษณะผสมผสานกันทั้งเชิงสาระและปกิณกะ ดังเทคนิค  10  เทคนิคดังนี้

1.เทคนิคงานเขียนออนไลน์ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน

เป็นงานเขียนออนไลน์ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นได้ซึ่งบทความที่แสดงความคิดเห็นได้นี้ ผู้เขียนจะเขียนในแนวของการแยกแยะปัญหาให้กระจ่างชัดก่อนว่า คืออะไรคือปัญหา  และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

2.เทคนิคงานเขียนประเภทกึ่งชีวประวัติ

งานเขียนบทความกึ่งชีวประวัตินั้นเป็นงานเขียนออนไลน์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเน้นที่ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งจะมีวิธีการและหลักการในการดำรงชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติตนอย่างไร

3.เทคนิคงานเขียนประเภทให้ความรู้

เป็นบทความที่เป็นงานเขียนออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออธิบายวิธีทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในการเขียนจะเลือกเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ไม่ยาก งานเขียนออนไลน์  ที่เขียนสามารถเลือกเขียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 เช่น  วิธีการปรุงอาหารคาว  อาหารหวาน วิธีตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

4.เทคนิคงานเขียนประเภทให้แง่คิด

เป็นงานเขียนประเภทให้แง่คิดที่สามารถโน้มน้าวจิตใจหรือกระตุ้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งผู้เขียนงานเขียนออนไลน์อาจเขียนอย่างตรงไปตรงมา หรือจะเขียนในเชิงอุปมาอุปมัยก็ได้ การเขียนเชิงอุปมาอุปมัยนั้นจะกล่าวถึงสิ่งอื่นผูกเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันโดยตลอดข้อความทั้งเรื่องจะแทนความคิดที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบ

5.เทคนิคงานเขียนประเภทรายงานผล

เทคนิคงานเขียนประเภทรายงานผล  เช่น  รายงานผลการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ  งานเขียนออนไลน์ สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนจะเร้าความสนใจของผู้อ่านดีขึ้นเนื้อเรื่องนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องราว  การเดินทาง ลักษณะของภูมิประเทศ และความสวยงามของสถานที่นั้น ๆ นอกจากนี้แล้ว งานเขียนออนไลน์ยังแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เช่น ข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะเพื่อความสะดวกสบาย สถานที่ ๆ ไม่ควรพลาด ข้อคิดเห็น   บางประการเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าควรจะมีควรจะเป็น ฯลฯ เกร็ดเหล่านี้จะช่วยเสริมเรื่องราวให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

6.เทคนิคงานเขียนประเภทวิจารณ์

ผู้เขียน งานเขียนออนไลน์ จะพิจารณาข้อเท็จจริง ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเรื่องที่จะวิจารณ์อย่างถี่ถ้วน โดยอาศัยหลักวิชา  หรือเหตุผลข้อเท็จจริงตัดสินว่าดีหรือไม่ดี  ควรหรือไม่ควรอย่างไร

7.เทคนิคงานเขียนที่มีคุณภาพ

งานเขียนออนไลน์ ที่มีคุณภาพนั้นสามารถตรวจสอบได้จาก คุณภาพของเนื้อหา คุณภาพของคำผิดคำถูก และคุณภาพของความใหม่สดของบทความ  งานเขียนออนไลน์  ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายนั้นล้วนส่งเสริมให้บทความมีคุณภาพทั้งสิ้น

8.เทคนิคงานเขียนที่ประทับใจคนอ่าน

งานเขียนออนไลน์  ที่จะทำให้ประทับใจคนอ่านได้นั้นจะต้องอาศัยกลวิธีในการเขียนที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าจะลำดับเนื้อความอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ด้วยภาษาง่าย ๆ และกระชับ ตรงประเด็น ซึ่งผู้เขียนที่เขียนงานเขียนออนไลน์  จะรู้หลักในการเขียนและจะพิถีพิถันเป็นพิเศษที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ

9.เทคนิคงานเขียนที่มีความชัดเจน

ผู้เขียนงานเขียนออนไลน์จะสามารถเขียนเนื้อความแต่ละหัวข้อย่อยให้มีความชัดเจน  โดยมีการเรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองที่สามารถเขียนได้อย่างกระจ่างชัดซึ่งเมื่อผู้อ่านอ่านจบในย่อหน้าที่ผู้เขียนงานเขียนออนไลน์เขียนแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันที นั่นแสดงว่าผู้เขียนงานเขียนออนไลน์มีความชัดเจนนั่นเอง

10.การส่งงานตรงเวลา

เมื่อดูเทคนิคต่าง ๆ จนพอใจแล้วยังมีสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ  การส่งงานที่ตรงเวลา  เมื่อได้ตกลงกับผู้ที่รับผู้เขียนงานเขียนออนไลน์ตกลงรับงานแล้วนักเขียนบทความต้องรักษาคำพูดในเรื่องของกำหนดเวลาส่ง และส่งงานตามเวลาซึ่งมีผลต่อความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างเพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

10  เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดีเพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาวนั้นผู้เขียนจะค้นคว้าหาความรู้และเรื่องราวอันเป็นสาระ เพื่อเป็นเนื้อหาในการเขียน และเนื้อหานี้จะได้มาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น จากในอินเตอร์เน็ตจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน หรือหนังสือจากห้องสมุด จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัว  หรือแม้แต่จากการเดินทางท่องเที่ยว จากปฏิทินในรอบปีซึ่งมีเทศกาลมากมายหลายอย่าง และจากวงการสถาบันต่าง ๆ  งานเขียนออนไลน์ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการเขียนและใช้พลังงานภายในสูง ผู้เขียนจึงเกิดความภาคภูมิใจ เพราะแต่ละบทความที่สามารถเรียงร้อยออกมาให้ผู้อ่านได้ประทับใจ

 


อาจารย์ต้น
อาจารย์ต้น

สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์ต้น ผมรักการเขียนบทความ SEO มาตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบันผ่านเว็บ articleheros.com ปัจจุบันสนใจค้นคว้า วิธีหาเงินออนไลน์ การลงทุนออนไลน์ และเขียนบทความแบ่งปันทุก ๆ คนในรูปแบบคู่มือ ที่คุณสามารถอ่านและเอาไปใช้งานได้จริง อย่าลืมกด subscription กันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.