ลิขสิทธิ์ บทความ
0Comments

เพิ่มทักษะในการ เขียนบทความรีวิว

เพิ่มทักษะในการ เขียนบทความรีวิว การที่จะทำอะไรสักอย่างให้ดีนั้น ตามหลักการทางศาสนาพุทธท่านสอนว่าให้ใช้หลักธรรมที่เรียกว่า อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อธิบายเล็กน้อยเผื่อลืมว่า ต้องมีความพอใจในสิ่งที่จะทำ (ฉันทะ) มีความพากเพียรพยามยามในการทำงาน (วิริยะ) มีความมุ่งมั่นทำการงานให้สำเร็จลุล่วง (จิตตะ) และหมั่นพิจารณาทบทวนการทำงานเพื่อปรับปรุงงานให้ดีที่สุด (วิมังสา) หลักธรรมข้อนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานทุกอย่าง ในส่วนของการเขียนบทความรีวิวสินค้าก็เช่นกัน เมื่อเราตัดสินใจที่จะเขียนบทความรีวิวก็แสดงว่าเรามีความพอใจที่จะทำงานตรงนี้แล้ว เราก็ต้องมีความพากเพียรที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ และมีการปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด สิ่งที่น่าจะทำให้เราสามารถเขียนบทความรีวิวได้ดีนั้นเราต้องมีพัฒนาการในการทำงานไปเรื่อยๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แนวทางดังนี้คือ 1.ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น หาดูบทความรีวิวสินค้าประเภทต่างๆ ว่ามีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลอย่างไร สินค้าแต่ละประเภทมีลักษณะต่างกัน มีรูปแบบการรีวิวไม่เหมือนกัน การรีวิวสินค้าบางประเภทก็เหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้นเท่านั้น สินค้าบางประเภทก็แทบจะไม่ต้องมีบทความรีวิวก็สามารถทำการตลาดได้