เมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงิน และมิได้ขอยกเลิกงานภายใน 24 ชั่วโมง ถือว่าลูกค้ารับทราบข้อตกลงนี้ และยินดีปฏิบัติตาม โดยมิได้โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงทางกฎหมายนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกค้า ArticleHeros ได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขการจ้างงานเขียนบทความ ดังต่อไปนี้

1.บทความเขียนขึ้นด้วยวิธีการอ่านแล้วสังเคราะห์เนื้อหาขึ้น หรืออาจเลือกเขียนโดยการรีไรท์ขึ้นใหม่ เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถกำหนดได้

2.ระยะเวลาในการรับประกันงาน (การตรวจ การแก้ไขและอื่นๆ ให้อยู่ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ลูกค้าได้รับงานเท่านั้น)

3.เราไม่สามารถรับประกันในส่วนของสำนวนบทความ ที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของท่าน แต่โปรดมั่นใจว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่องานของลูกค้า

4.สิทธิ์ในการคืนงาน ด้วยเหตุประการใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทีมงาน ให้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมง

5.หากตรวจพบเอกสารในใบเสร็จรับเงินระบุ ชื่อผู้ว่าจ้างผิด ที่อยู่จัดส่งผิด หรือรายละเอียดการจัดส่งผิดโปรดแจ้งให้เราทราบใน 24 ชั่วโมง เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้กับลูกค้า

6.หากผู้ว่าจ้างทำการเร่งงาน หรือกดดันนักเขียนจนไม่สามารถมีสมาธิในการเขียนงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกงานทันที และคืนงานกับจำนวนเงินเฉพาะในส่วนที่เหลือจากการเขียนเสร็จแล้ว โดยมิต้องคำนึงว่า ผู้ว่าจ้างจะรับงานไปหรือไม่

7.คำว่า 100% Unique Content หมายถึงบทความถูกเขียนขึ้นทุกตัวอักษรใหม่ ผ่านความคิดของนักเขียน แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่างานชิ้นอื่น จะตรงกับงานเขียนของเรา

8.หากมีงานที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการดัดแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเข้าข่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเรายินดีรับผิดชอบเฉพาะส่วนของมูลค่างานนั้นเท่านั้น

9.หากลูกค้ามีการดัดแปลงผลงาน หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด อันไม่เหมือนต้นฉบับ ลูกค้ายินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านความเสียหายตามกฎหมายแพ่งสูงสุด

10.การขยายกรอบเวลาการจ้างงาน ให้เป็นสิทธิ์ขาดของผู้เขียนเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
ทีมบรรณาธิการ Articleheros.com