บทความวิจัยคืออะไร มีเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างไร

5-%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad

บทความวิจัยคือบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย ซึ่งบทความประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นเพื่อสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และในที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยคือบทความที่ต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือตามที่คณะกรรมการประเมินด้วย

บทความวิจัยคืออะไร  มีเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างไร

การเขียนบทความวิจัยคือการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะทำให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้ว บทความวิจัยคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพนั้นต้องมีวิธีการเขียนบทความวิจัยคือต้องใช้เทคนิคการเขียน และมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องด้วย วิธีการเขียนบทความวิจัยนั้นมีระดับของคุณภาพของบทความวิจัยมีอยู่ด้วยกัน  3 ระดับ เรียงจากน้อยไปหามาก ได้แก่

1.ระดับดี

คือ เป็นบทความวิจัยที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจน เป็นประโยชน์

2.ระดับดีมาก

คือ มีเกณฑ์เช่นเดียวกับระดับดี แต่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมก็คือ บทความนั้น ๆ ต้องมีการวิเคราะห์ และนำเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ นอกจากนี้บทความวิจัยคือบทความที่จะต้องเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้

3.ระดับดีเด่น

คือ มีเกณฑ์เช่นเดียวกับบทความในระดับดีมาก แต่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม คือ บทความนั้น ๆ ต้องมีลักษณะเป็นงานที่บุกเบิกทางวิชาการ ตลอดจนมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และบทความวิจัยคือการกระตุ้นให้เกิดความคิดค้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการเขียนบทความวิจัยในระดับคุณภาพต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับแก่นสาระที่สำคัญของงานบทความวิจัยคือใช้ระเบียบวิธีการในการวิจัยที่เหมาะสม และมีผลการวิจัยที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน

7  เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

บทความวิจัยคือบทความที่ควรประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ชื่อเรื่อง(Title) 

ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องของบทความวิจัยที่บ่งบอกให้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญของงานวิจัย ชื่อเรื่องต้องตรงประเด็น ไม่กำกวม และเข้าใจได้ง่าย

2.บทคัดย่อ(Abstract) 

บทคัดย่อนั้นนับว่าเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุดของบทความวิจัย ผู้เขียนควรจะเขียนบทคัดย่อในลำดับท้ายสุด เนื่องจากเนื้อหาของบทคัดย่อ จะต้องมีการกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของบทความหรือแบบที่มีข้อจำกัดในด้านของจำนวนคำในการเขียน ซึ่งในการเขียนบทคัดย่อที่ดีนั้นผู้เขียนบทความวิจัยคือผู้ที่ควรจะต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเสียก่อนจึงจะสามารถเขียนได้อย่างกระชับ และบทความวิจัยคือสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่สำคัญของบทความวิจัยได้  เนื้อหาในส่วนของบทคัดย่อควรจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีการในการทำวิจัย ผลของการวิจัย

3.บทนำ(Introduction) 

เนื้อหาในส่วนของบทนำจะต้องกล่าวถึง ความเป็นมาและสิ่งที่น่าสนใจของงานวิจัยว่ามีอะไรใหม่ ๆ หรือมีความโดดเด่นอย่างไร  มีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆในเรื่องเดียวกันอย่างไร นอกจากนี้ บทความวิจัยคือ  บทความที่ควรกล่าวด้วยว่างานวิจัยนี้สามารถแก้ปัญหา หรือ อุดช่องโหว่ในวงการวิชาการนั้น ๆ อย่างไร

4.ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 

เนื้อหาของส่วนนี้ ผู้เขียนจะต้องกล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น บทความวิจัยคือ  บทความงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรือบทความงานวิจัยเชิงปริมาณ และมีวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใดผู้ที่ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นใคร มีจำนวนเท่าไร ใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้จะต้องเหตุผลที่ผู้เขียนใช้วิธีวิจัยดังกล่าว

5.ผลการวิจัย(Research findings/results) 

เป็นหัวใจหลักของบทความวิจัยคือ ผู้เขียนต้องเขียนอธิบายว่า เมื่อได้ศึกษาแล้ว ค้นพบอะไรบ้าง ผู้เขียนอาจมีการนำเสนอด้วยการใช้แผนภูมิ หรือตารางในการอธิบาย

6.วิจารณ์ผลการวิจัย(Discussion)

ในส่วนนี้ของบทความวิจัยคือส่วนที่ผู้เขียนสามารถที่จะนำไปรวมอยู่ในส่วนของผลการวิจัยก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ รูปแบบที่กำหนด การวิจารณ์ผลการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลที่ผู้เขียนค้นพบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ และบทความวิจัยคือบทความที่เป็นการแสดงการวิเคราะห์ว่าผู้เขียนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการศึกษาก่อนหน้านั้น  อย่างไรก็ตามการเขียนในส่วนนี้ ต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยจำนวนมากมาก่อน

7.บทสรุป(Conclusion) 

เป็นส่วนที่สรุปสาระสำคัญของบทความวิจัยคือประเด็นที่ผู้เขียนค้นพบ ในความยาวประมาณ 1-2 ย่อหน้า

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติม สำหรับการเขียนบทความวิจัยคือ

  • 1.ผู้เขียนควรพึงระลึกว่า บทความวิจัยคือ ผู้เขียนจะต้องพยายามสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่า ตนเองเห็นมากกว่า หรือลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องเขียนให้คนอ่าน มีจินตนาการเข้าใจตามปรากฏการณ์ที่ผู้เขียนเห็น ซึ่งผู้เขียนจะต้องสังเคราะห์สิ่งเหล่านั้น และนำไปเชื่อมโยงกับทฤษฎี
  • 2.ทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีที่คิดค้น มีความจำเป็นอย่างมากในบทความวิจัยคือการนำมาอธิบาย และสังเคราะห์ ผู้เขียนต้องอ่านทฤษฎีเหล่านี้จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งในส่วนนี้บทความวิจัยคือส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ ถ้าเราสามารถอธิบายทฤษฎีนั้น ๆ กับงานบทความวิจัยได้อย่างชัดเจน
  • 3.รูปแบบในการเขียนบทความวิจัยคือการอ้างอิงเอกสาร นับว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมาอีกประการหนึ่ง ในปัจจุบันรูปแบบการอ้างอิงมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบผู้เขียนบทความต้องใช้รูปแบบการอ้างอิง ที่วารสารนั้นๆกำหนดอย่างถูกต้อง

 

10 เทคนิคเลือกเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานระยะยาว

10-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1

กิจการเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน  ยอดขายทะลุเป้าทุกเดือน  แต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะก็มีผู้ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันเกิดใหม่มากมาย  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอัพเดทข้อมูลของเว็บอยู่ตลอดเวลา  ครั้นจะจ้างเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพก็ไม่รู้จะเลือกเว็บไหนดี  ซึ่งการเลือก  เว็บเขียนบทความ  เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลาย ๆ คน   จึงมีเทคนิคง่าย ๆในการเลือก  เว็บเขียนบทความ   ที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานกันได้ระยะยาว ซึ่งมีเทคนิคในการเลือกอยู่  10  เทคนิคด้วยกัน

1.ตั้งชื่อบทความได้น่าอ่าน

เว็บเขียนบทความ   ที่มีคุณภาพนั้นจะมีการเริ่มต้นที่จะสามารถดึงดูดผู้อ่าน ชวนให้ติดตามอ่านได้ง่ายขึ้น เพราะการเริ่มต้นที่ดีนั้นต้องเริ่มกันตั้งแต่ชื่อบทความกันเลย แล้วตามด้วยข้อความย่อหน้าแรก และหัวข้อย่อยในบทความ ทั้งหมดนี้คจะบอกผู้อ่านได้ทันทีว่าบทความนั้นสำคัญ  และน่าสนใจอย่างไร  รวมถึงจะให้ประโยชน์อะไรกับผู้อ่านด้วย

2.ข้อความของแต่ละย่อหน้าไม่ยาวเกินไป

นักเขียนของ  เว็บเขียนบทความ    จะทราบดีว่าข้อความของแต่ละย่อหน้านั้นถ้ายาวมากไป สายตาผู้อ่านจะล้าเร็ว ยิ่งถ้ายาวมาก ๆ กว่าผู้อ่านจะอ่านจบก็แทบหน้ามืดตาลาย โดยทั่วไปที่ถือเป็นเกณฑ์พอคร่าว ๆ นั้น แต่ละย่อหน้า  เว็บเขียนบทความ   จะเขียนไว้ไม่ให้ยาวเกินกว่า 15   บรรทัด

3.แบ่งเป็นหัวข้อย่อย

ถ้าบทความยาวพอสมควร  เว็บเขียนบทความ   จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย เพื่อให้ผู้อ่านได้พักสายตาเป็นระยะ ๆ นอกจากนั้นแล้ว หัวข้อย่อยยังช่วยให้มีจุดสนใจขึ้นมาเป็นช่วง ๆ  และช่วยให้ผู้อ่านกวาดสายตาหาท่อนหรือเนื้อหาที่เขาสนใจได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ต้องการผ่อนคลายความจริงจังของบทความ หรือความเครียดของผู้อ่านลง เว็บเขียนบทความ   ก็จะตั้งชื่อหัวข้อย่อยให้ดูน่าอ่านขึ้น

โดยที่ เว็บเขียนบทความ   จะถือเอาข้อความใดข้อความหนึ่งในหัวข้อนั้น หรือหาข้อความใหม่ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าหัวข้อนั้นสื่อให้ทราบเกี่ยวกับอะไร แต่อ่านแล้วผู้อ่านรู้สึกครึกครื้น มาตั้งเป็นชื่อหัวข้อย่อยให้ ตัวอย่างเช่น ในบทความเรื่องหนึ่งที่จะอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค ซึ่งเป็นบทความที่มีความยาวมาก และในขณะที่ผู้อ่านนั้นต้องใช้ความคิดให้คล้อยตามไปตลอดเวลา ผู้เขียนของ เว็บเขียนบทความ   ก็จะลดความเครียดของผู้อ่านลง โดยการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและในแต่ละหัวข้อย่อยจะมีความยาวโดยเฉลี่ยไม่เกินครึ่งหน้า

4.ขีดเส้นใต้หรือตัวหนาข้อความที่ต้องการจะเน้น

เว็บเขียนบทความ   จะมีการขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนาหน้าข้อความที่ต้องการจะเน้น  แต่จะไม่เน้นมากเกินกว่าที่จำเป็นจริง ๆ   เพราะการเน้นมากเกินไปจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรำคาญ

5.ใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จำเป็น

เว็บเขียนบทความ   จะใช้ศัพท์เทคนิคเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและพยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด ไม่เขียนชนิดย่อหน้าหนึ่งมีแต่ภาษาอังกฤษละลานตา จนผู้อ่านรู้สึกกลัวที่จะอ่านไม่รู้เรื่อง  หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจในความหมาย สำหรับศัพท์เทคนิคนั้นคำใดแปลเป็นภาษาไทยได้ เว็บเขียนบทความ   ก็จะแปลเลย เช่น Air Conditioner ก็แปลว่า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

6.ตีกรอบแยกส่วนเนื้อหา

ถ้าหากมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับบทความ แต่ไม่สามารถเชื่อมเข้าไปในบทความโดยตรง เว็บเขียนบทความ   ก็จะแยกส่วนนั้นออกมาจากเนื้อเรื่องปกติได้โดยตีกรอบล้อมรอบเนื้อหาส่วนนั้นเอาไว้ ซึ่งท่านสามารถลองหาดูในวารสารของต่างประเทศจะพบทำนองของการตีกรอบแยกเนื้อหานี้บ่อย

7.ไม่หวือหวามากเกินไป

แม้ว่าการแทรกอารมณ์ขัน หรือการใช้ศัพท์แสลง จะช่วยผ่อนคลายความเครียดขณะอ่านไปได้ก็ตาม แต่ เว็บเขียนบทความ   ก็จะไม่ใช้มากเกินไปจนทำให้บทความเชิงวิชาการกลายเป็นบทความหวือหวา ที่อ่านเอาแต่ความสนุกอย่างเดียว

8.ใช้คำธรรมดาง่ายๆ

เว็บเขียนบทความ   เขียนบทความโดยการใช้คำที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและยังคงความถูกต้องอยู่ได้  ยกตัวอย่างเช่น       “เราจะวัดความต่างศักย์ของสายไฟบ้านได้ 220 โวลต์”   ซึ่งผู้อ่านก็อาจจะงงกับคำว่า “ความต่างศักย์” ซึ่งเป็นศัพท์วิชาการ สำหรับในกรณีเช่นนี้การใช้คำว่า “แรงดันไฟฟ้า” ผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีกว่า

9.ใช้ประโยคกระชับ ไม่กำกวม

หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคยาว ๆ ที่ทำให้ดูยืดยาดยาว และประโยคซ้อนประโยคที่อาจทำให้เข้าใจความหมายผิดไป เมื่อ  เว็บเขียนบทความ พบว่ามีประโยคกำกวม ก็จะเขียนด้วยประโยคทำให้ชัดเจนขึ้น

10.เนื้อหาใช้ได้กับปัจจุบัน

ข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่อาจจะไม่เป็นจริงแล้ว เช่น ถ้าท่านต้องการให้  เว็บเขียนบทความ  เขียนเกี่ยวกับดาวเสาร์ นักเขียนบทความก็จะเขียนข้อมูลเนื้อหาที่สอดคล้องใช้ได้กับปัจจุบัน

10 เทคนิคเลือกเว็บเขียนบทความที่มีคุณภาพเพื่อการจ้างงานระยะยาว นั้นจะได้บทความสดใหม่มาลงเว็บโดยที่ไม่ต้องเขียนเองให้สิ้นเปลืองเวลา การจ้าง เว็บเขียนบทความ นั้นก็ไม่ต่างจากการจ้างลูกจ้างประจำสำหรับบริษัทที่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวต่าง ๆ  การจ้างให้นักเขียนบทความเขียนนั้นจะช่วยสร้างไอเดียให้กับเจ้าของเว็บได้เป็นอย่างดี เพราะบางทีเจ้าของเว็บก็อาจจะคิดไม่ออกว่าจะเขียนบทความมาอัพเดทเว็บอย่างไร

การจ้าง  เว็บเขียนบทความ  ให้นั้นยังมีประโยชน์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก มาย  ซึ่งบางคนคิดว่าบทความนั้นคงไม่จำเป็น แต่สำหรับผู้ที่ทำเว็บนาน ๆ จะรู้ว่าการที่มานั่ง ขวนขวายหาบทความใหม่ ๆมาใส่เว็บตัวเองนั้นจะประสบปัญหาเรื่องของเวลา ไม่มีเวลาเขียนบทความเพื่ออัพเดทเว็บการให้  เว็บเขียนบทความ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่ทำให้ได้มาซึ่งบทความที่เขียนใหม่ ๆ ในการที่จะได้อัพเดทเว็บของตัวเอง