10 เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดี เพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดี  เพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

งานเขียนออนไลน์  คืองานเขียนที่เรียบเรียงเขียนขึ้นโดยในเนื้อหานั้นผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย ลักษณะเฉพาะของบทความใน งานเขียนออนไลน์ จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกำลังอยากรู้ว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยที่มีแก่นสาร มีสาระอ่านแล้วได้ความรู้หรือความคิดเพิ่มเติม  ถ้าหากท่านกำลังมองหาผู้ที่จะทำการเขียนบทความ  งานเขียนออนไลน์ ให้กับท่านเพื่อการจ้างเขียนกันระยะยาว หรือตลอดไปนั้น  วันนี้ขอแนะนำ  10  เทคนิคให้ได้พิจารณาเลือก งานเขียนออนไลน์ที่ดี

นักเขียนมืออาชีพที่ทำงานเขียนออนไลน์ จะเขียนบทความที่มีทั้งสาระพร้อมกับการให้ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านด้วยซึ่งบทความในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีลักษณะผสมผสานกันทั้งเชิงสาระและปกิณกะ ดังเทคนิค  10  เทคนิคดังนี้

1.เทคนิคงานเขียนออนไลน์ที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน

เป็นงานเขียนออนไลน์ที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นได้ซึ่งบทความที่แสดงความคิดเห็นได้นี้ ผู้เขียนจะเขียนในแนวของการแยกแยะปัญหาให้กระจ่างชัดก่อนว่า คืออะไรคือปัญหา  และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

2.เทคนิคงานเขียนประเภทกึ่งชีวประวัติ

งานเขียนบทความกึ่งชีวประวัตินั้นเป็นงานเขียนออนไลน์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเน้นที่ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งจะมีวิธีการและหลักการในการดำรงชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติตนอย่างไร

3.เทคนิคงานเขียนประเภทให้ความรู้

เป็นบทความที่เป็นงานเขียนออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออธิบายวิธีทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในการเขียนจะเลือกเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ไม่ยาก งานเขียนออนไลน์  ที่เขียนสามารถเลือกเขียนได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 เช่น  วิธีการปรุงอาหารคาว  อาหารหวาน วิธีตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ

4.เทคนิคงานเขียนประเภทให้แง่คิด

เป็นงานเขียนประเภทให้แง่คิดที่สามารถโน้มน้าวจิตใจหรือกระตุ้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งผู้เขียนงานเขียนออนไลน์อาจเขียนอย่างตรงไปตรงมา หรือจะเขียนในเชิงอุปมาอุปมัยก็ได้ การเขียนเชิงอุปมาอุปมัยนั้นจะกล่าวถึงสิ่งอื่นผูกเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันโดยตลอดข้อความทั้งเรื่องจะแทนความคิดที่ต้องการให้ผู้อ่านทราบ

5.เทคนิคงานเขียนประเภทรายงานผล

เทคนิคงานเขียนประเภทรายงานผล  เช่น  รายงานผลการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ  งานเขียนออนไลน์ สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนจะเร้าความสนใจของผู้อ่านดีขึ้นเนื้อเรื่องนอกจากจะกล่าวถึงเรื่องราว  การเดินทาง ลักษณะของภูมิประเทศ และความสวยงามของสถานที่นั้น ๆ นอกจากนี้แล้ว งานเขียนออนไลน์ยังแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เช่น ข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะเพื่อความสะดวกสบาย สถานที่ ๆ ไม่ควรพลาด ข้อคิดเห็น   บางประการเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าควรจะมีควรจะเป็น ฯลฯ เกร็ดเหล่านี้จะช่วยเสริมเรื่องราวให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

6.เทคนิคงานเขียนประเภทวิจารณ์

ผู้เขียน งานเขียนออนไลน์ จะพิจารณาข้อเท็จจริง ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเรื่องที่จะวิจารณ์อย่างถี่ถ้วน โดยอาศัยหลักวิชา  หรือเหตุผลข้อเท็จจริงตัดสินว่าดีหรือไม่ดี  ควรหรือไม่ควรอย่างไร

7.เทคนิคงานเขียนที่มีคุณภาพ

งานเขียนออนไลน์ ที่มีคุณภาพนั้นสามารถตรวจสอบได้จาก คุณภาพของเนื้อหา คุณภาพของคำผิดคำถูก และคุณภาพของความใหม่สดของบทความ  งานเขียนออนไลน์  ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายนั้นล้วนส่งเสริมให้บทความมีคุณภาพทั้งสิ้น

8.เทคนิคงานเขียนที่ประทับใจคนอ่าน

งานเขียนออนไลน์  ที่จะทำให้ประทับใจคนอ่านได้นั้นจะต้องอาศัยกลวิธีในการเขียนที่ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีว่าจะลำดับเนื้อความอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ด้วยภาษาง่าย ๆ และกระชับ ตรงประเด็น ซึ่งผู้เขียนที่เขียนงานเขียนออนไลน์  จะรู้หลักในการเขียนและจะพิถีพิถันเป็นพิเศษที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ

9.เทคนิคงานเขียนที่มีความชัดเจน

ผู้เขียนงานเขียนออนไลน์จะสามารถเขียนเนื้อความแต่ละหัวข้อย่อยให้มีความชัดเจน  โดยมีการเรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองที่สามารถเขียนได้อย่างกระจ่างชัดซึ่งเมื่อผู้อ่านอ่านจบในย่อหน้าที่ผู้เขียนงานเขียนออนไลน์เขียนแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาทันที นั่นแสดงว่าผู้เขียนงานเขียนออนไลน์มีความชัดเจนนั่นเอง

10.การส่งงานตรงเวลา

เมื่อดูเทคนิคต่าง ๆ จนพอใจแล้วยังมีสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ  การส่งงานที่ตรงเวลา  เมื่อได้ตกลงกับผู้ที่รับผู้เขียนงานเขียนออนไลน์ตกลงรับงานแล้วนักเขียนบทความต้องรักษาคำพูดในเรื่องของกำหนดเวลาส่ง และส่งงานตามเวลาซึ่งมีผลต่อความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างเพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาว

10  เทคนิคการเลือกงานเขียนออนไลน์ที่ดีเพื่อการจ้างเขียนบทความระยะยาวนั้นผู้เขียนจะค้นคว้าหาความรู้และเรื่องราวอันเป็นสาระ เพื่อเป็นเนื้อหาในการเขียน และเนื้อหานี้จะได้มาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น จากในอินเตอร์เน็ตจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน หรือหนังสือจากห้องสมุด จากบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัว  หรือแม้แต่จากการเดินทางท่องเที่ยว จากปฏิทินในรอบปีซึ่งมีเทศกาลมากมายหลายอย่าง และจากวงการสถาบันต่าง ๆ  งานเขียนออนไลน์ถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการเขียนและใช้พลังงานภายในสูง ผู้เขียนจึงเกิดความภาคภูมิใจ เพราะแต่ละบทความที่สามารถเรียงร้อยออกมาให้ผู้อ่านได้ประทับใจ

 

บทความวิจัยคืออะไร มีเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างไร

5-%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad

บทความวิจัยคือบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย ซึ่งบทความประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นเพื่อสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และในที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยคือบทความที่ต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือตามที่คณะกรรมการประเมินด้วย

บทความวิจัยคืออะไร  มีเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างไร

การเขียนบทความวิจัยคือการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะทำให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้ว บทความวิจัยคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพนั้นต้องมีวิธีการเขียนบทความวิจัยคือต้องใช้เทคนิคการเขียน และมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องด้วย วิธีการเขียนบทความวิจัยนั้นมีระดับของคุณภาพของบทความวิจัยมีอยู่ด้วยกัน  3 ระดับ เรียงจากน้อยไปหามาก ได้แก่

1.ระดับดี

คือ เป็นบทความวิจัยที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจน เป็นประโยชน์

2.ระดับดีมาก

คือ มีเกณฑ์เช่นเดียวกับระดับดี แต่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมก็คือ บทความนั้น ๆ ต้องมีการวิเคราะห์ และนำเสนอความรู้ หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ นอกจากนี้บทความวิจัยคือบทความที่จะต้องเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้

3.ระดับดีเด่น

คือ มีเกณฑ์เช่นเดียวกับบทความในระดับดีมาก แต่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม คือ บทความนั้น ๆ ต้องมีลักษณะเป็นงานที่บุกเบิกทางวิชาการ ตลอดจนมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และบทความวิจัยคือการกระตุ้นให้เกิดความคิดค้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการเขียนบทความวิจัยในระดับคุณภาพต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับแก่นสาระที่สำคัญของงานบทความวิจัยคือใช้ระเบียบวิธีการในการวิจัยที่เหมาะสม และมีผลการวิจัยที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน

7  เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

บทความวิจัยคือบทความที่ควรประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ชื่อเรื่อง(Title) 

ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องของบทความวิจัยที่บ่งบอกให้เห็นถึงประเด็นที่สำคัญของงานวิจัย ชื่อเรื่องต้องตรงประเด็น ไม่กำกวม และเข้าใจได้ง่าย

2.บทคัดย่อ(Abstract) 

บทคัดย่อนั้นนับว่าเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุดของบทความวิจัย ผู้เขียนควรจะเขียนบทคัดย่อในลำดับท้ายสุด เนื่องจากเนื้อหาของบทคัดย่อ จะต้องมีการกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของบทความหรือแบบที่มีข้อจำกัดในด้านของจำนวนคำในการเขียน ซึ่งในการเขียนบทคัดย่อที่ดีนั้นผู้เขียนบทความวิจัยคือผู้ที่ควรจะต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเสียก่อนจึงจะสามารถเขียนได้อย่างกระชับ และบทความวิจัยคือสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่สำคัญของบทความวิจัยได้  เนื้อหาในส่วนของบทคัดย่อควรจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีการในการทำวิจัย ผลของการวิจัย

3.บทนำ(Introduction) 

เนื้อหาในส่วนของบทนำจะต้องกล่าวถึง ความเป็นมาและสิ่งที่น่าสนใจของงานวิจัยว่ามีอะไรใหม่ ๆ หรือมีความโดดเด่นอย่างไร  มีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆในเรื่องเดียวกันอย่างไร นอกจากนี้ บทความวิจัยคือ  บทความที่ควรกล่าวด้วยว่างานวิจัยนี้สามารถแก้ปัญหา หรือ อุดช่องโหว่ในวงการวิชาการนั้น ๆ อย่างไร

4.ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 

เนื้อหาของส่วนนี้ ผู้เขียนจะต้องกล่าวถึงวิธีที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น บทความวิจัยคือ  บทความงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรือบทความงานวิจัยเชิงปริมาณ และมีวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใดผู้ที่ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นใคร มีจำนวนเท่าไร ใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้จะต้องเหตุผลที่ผู้เขียนใช้วิธีวิจัยดังกล่าว

5.ผลการวิจัย(Research findings/results) 

เป็นหัวใจหลักของบทความวิจัยคือ ผู้เขียนต้องเขียนอธิบายว่า เมื่อได้ศึกษาแล้ว ค้นพบอะไรบ้าง ผู้เขียนอาจมีการนำเสนอด้วยการใช้แผนภูมิ หรือตารางในการอธิบาย

6.วิจารณ์ผลการวิจัย(Discussion)

ในส่วนนี้ของบทความวิจัยคือส่วนที่ผู้เขียนสามารถที่จะนำไปรวมอยู่ในส่วนของผลการวิจัยก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ รูปแบบที่กำหนด การวิจารณ์ผลการวิจัยเป็นการเปรียบเทียบผลที่ผู้เขียนค้นพบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ และบทความวิจัยคือบทความที่เป็นการแสดงการวิเคราะห์ว่าผู้เขียนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการศึกษาก่อนหน้านั้น  อย่างไรก็ตามการเขียนในส่วนนี้ ต้องอาศัยการทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยจำนวนมากมาก่อน

7.บทสรุป(Conclusion) 

เป็นส่วนที่สรุปสาระสำคัญของบทความวิจัยคือประเด็นที่ผู้เขียนค้นพบ ในความยาวประมาณ 1-2 ย่อหน้า

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติม สำหรับการเขียนบทความวิจัยคือ

  • 1.ผู้เขียนควรพึงระลึกว่า บทความวิจัยคือ ผู้เขียนจะต้องพยายามสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่า ตนเองเห็นมากกว่า หรือลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องเขียนให้คนอ่าน มีจินตนาการเข้าใจตามปรากฏการณ์ที่ผู้เขียนเห็น ซึ่งผู้เขียนจะต้องสังเคราะห์สิ่งเหล่านั้น และนำไปเชื่อมโยงกับทฤษฎี
  • 2.ทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีที่คิดค้น มีความจำเป็นอย่างมากในบทความวิจัยคือการนำมาอธิบาย และสังเคราะห์ ผู้เขียนต้องอ่านทฤษฎีเหล่านี้จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งในส่วนนี้บทความวิจัยคือส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ ถ้าเราสามารถอธิบายทฤษฎีนั้น ๆ กับงานบทความวิจัยได้อย่างชัดเจน
  • 3.รูปแบบในการเขียนบทความวิจัยคือการอ้างอิงเอกสาร นับว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมาอีกประการหนึ่ง ในปัจจุบันรูปแบบการอ้างอิงมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบผู้เขียนบทความต้องใช้รูปแบบการอ้างอิง ที่วารสารนั้นๆกำหนดอย่างถูกต้อง